60R

 

Inden eersten van IJpke IJpke zn. die in bruijckama gehat

heeft het corpus vanden pastorie landen ende dien em voer het

jaer van tachtich verhuijrt sijn geueest tot LII pondematen

ijder pondemate voor een daler facit ergo LV gg. XX st.

ende dselue van hem ontfangrn

 

Noch van Dselue IJpke vanden huijs huijr vanden pastorie

voor tselue jaer ontfangen X gg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inden eersten geuen voorgenoemde Sipcke ende Douue te kennen

dat Griet Sitse dr. huijsvrouwe van heer Euert geuesene

pastoor van Itens, ende hebbende actie van hem, henluijden

ende den gemeente vertoont heeft gehatt sekere hanteiken

bij den welcken dat heer Euert in tijden van het bouuen

vanden pastorie, verschoten hadde XL gg., ende dien

hem alsoe competeerden, gelijck sij mede versochte betalinge

van XXX gg. vanden glaesen. Item mede betalinge

vanden melioratien vanden landen, ende het bennen oft maken van

 

 

62L

 

het hoff, met meer andere alsoe dat seluighe questie

ende geschelen bijden gemeente gesleten ende nedergelecht es

ende daer voor Griet eens toegesecht es geueest LXXV gg.

luijt het bescheijt ergo haer betaelt LXXV gg.

 

 

 

63R

Ende soe inden eersten aencompste ofte het begin vanden

predicanten, inden helen grietenije maer een predicant

es geueest, genaemt Martinus Lauwermanus ende die den

hele grietenije voorden eersten tue jaeren als 80 ende

81 bedient heeft, ende waerouer opten floreen renten vanden

geestelicke ghuederen omslach gemaeckt es geueest, alsoe

dat sijluijden tot proffijt vanden seluen predicant opbrocht

ende betaelt habben XXV gg. XVIII st.

I blanck

 

 

Ende soe die tijt den huijsinge vanden

pastorije bewoont worde bij Paulo

hun predicant, ergo valt voor dat jaer

84 alhier geen ontfanck van huijssinge

 

 

 

70L

In den rekendach anno 83 geholden, gecoft X foegelen

voor XXII st.

Ses pont Rosijnen XVI st.

Drie pont pruijmen IX st.

Van drie koeken VII st. I ortken

Van tue scapen keesen VIII st.

Voor mostert III st.

 

Ende omme tgene v.s. te coepen gereist toe

Bolswert daer van vacceert facit X st.

 

sijn scipper VI st.

 

Van XXIII pont droege fisck I gg. VI st.

 

Aen cleijn broodt XXVII st.

 

voor vijff ferndel scapen fleis I gg. XXVII st.

 

Den lesten december 83 gecoft tue tonnen

bier totten rekendach daer voor betaelt VI gg. XII st.

 

Ende van insetten van drie tonnen IIII st.

doch den derden ton comt in roodmers

rekeninge

 

Ende alsoe den voorscreuen predicant Johannes Elburgh

tue mael gecomen es geueest, es oock

tot tue mael daer ouer costen gedaen, alsoe

dat ter cause vanden seluen lesten kiesinge

te costen gedaen es tot Douue Wibrens

ende alsoe daer ouer verteert ende aen hem betaelt VIII dalers

 

 

 

 

Item totten rekendach vanden ontfanck

ende vuijtgaeff in anno 84 gecoft III koeken

voor VI st. I ortken

 

Voor ses pont rosinen XV st.

 

 

72R

 

 

Van vier pont pruijmen XII st.

 

Voor drie stucken pekelfleis wegende

XVII pont betaelt XXX st.

 

Voor tue hammen wegende XVI pont XXXVII st.

 

Tue gansen XXXI st.

 

Van een schaepsbuijck XXXVI st.

 

Ter cause van tue tonnen biers voer VI gg. II st.

 

Van insetten III st.

 

Van een halff schuijte trffs opten rekendach

gebesicht II dalers

 

van opdraegen III st.

 

Agge Jouue zn. omme den gemeente op te

halen inden rekendach IIII st.

 

Van een schapen kees IIII st. I ortken

 

Voor XVI foegelen XXXI st.

 

Voor noijten broodt XVIIII st.

 

Noch aen cleijn broodt XI st.

 

Aen Frans Frans zn. van impost V st.

 

Noch aen Aleff Henricx zn. voer impost III cg. VII st.

 

Noch aen Stijn Baerns ter cause vanden

moijte als haer beclagende te weijnich

ontfangen te hebben betaelt XXXVI st.

 

Aen Douue Poppe zn. van bier dat

bijden gemeente noch in tbest vanden

gaercompste vanden rekendach gedronken

uas gehaelt ende betaelt XL st.

 

 

Noch bij ordonnantie vanden gemeeente alsdoen

aen Griet den huijsvrouwe van Heer Euert

ter cause van fuer ende keersbrant ende

broedt opten rekendach met sijn aencleef

tsamen XI gg VIII [st.]

 

 

 

Ontfangen van Rodolfo Wterwijck predicant ende dienar

gotlijcken woerts in Itens ter causa van lanthuijr anno

88 voerschenen, dsomma van 59 gg. 14 st.