Boerderijenonderzoek en het vervolg

Update 15-2-2018

Het boerderijen onderzoek heeft tot dusverre een 150-tal onderzochte objecten opgeleverd.

Een eerste samenvatting daarvan heeft plaatsgevonden op de lezing van 5-10-2017 waarvan filmopnamen zijn gemaakt die op deze weblog zijn te vinden.

Het boerderijenonderzoek zal gewoon verder gaan, zo zijn er alweer 5 boerderijen onderzocht sinds oktober 2017 maar het accent is verschoven naar boerderijen, kerken en stadspanden in zijn geheel.

Sinds oktober 2017 zijn er 7 kerken, 6 stadspanden en 4 boerderijen onderzocht. Verder mochten we het restant houtmateriaal van de opgraving van een boerderij bij Hemelum hebben nadat dat was geïnventariseerd bij Raap en er stalen waren uitgezocht voor dendrochronologische datering. De restanten worden gewoonlijk daarna vernietigd maar dankzij de attente medewerkers van Raap werd het restmateriaal ons aangeboden. Dat leverde ons 40! perfecte stalen op van de stijlen van de boerderij met eindjaar 1151 zoals wij dat hebben kunnen vaststellen en twee tonnen met eindjaren 1196 en 1250. De tonnen waren gebruikt als waterput. De meetreeksen die we hieruit konden samenstellen zullen voor de toekomst weer een grote waarde hebben.

Verder komen er steeds vaker mensen langs met rest-houtmateriaal van allerlei gebouwen en wij zijn daar erg blij mee. Hoe meer stalen, hoe groter de database en hoe meer kans om hout goed te dateren.

Juist voor dat doel is de Stichting Historisch Bouwhout Fryslân opgericht in december 2017.

Op deze site, www.boerderijenonderzoek.nl , zullen van tijd tot tijd verhalen over onderzochte boerderijen worden gepubliceerd en nieuwe ontdekkingen met betrekking tot die boerderijen, maar het onderzoek naar de kerken en stadspanden wordt gepubliceerd op de website www.shbf.nl

 

De Stichting Historisch Bouwhout Fryslân is opgericht in december 2018.

Het bestuur wordt gevormd door Liuwe Westra (voorzitter), Harmen Westra (secretaris) en Paul Borghaerts (penningmeester).

In de provincie Fryslân bevindt zich een unieke verzameling bouwhout in de vorm van onderdelen van talrijke historische gebouwen: boerderijen, kerken, molens en stadspanden. Dit hout is afkomstig uit het hele gebied rondom de oostelijke Noordzee en de Oostzee. Juist deze grote hoeveelheid hout in Friesland stelt ons in staat, onderdelen van gebouwen, meubilair en voorwerpen die gemaakt zijn van timmerhout uit dit hele herkomstgebied te dateren.

De stichting houdt zich bezig met het verzamelen van houtstalen van deze historische gebouwen.

Die houtstalen kunnen zowel resten balkhout, wagenschot, plakken kopshout of boorstalen zijn.

De stalen worden in eigen beheer geprepareerd, ingemeten en dendrochronologisch gedateerd. De uitkomsten worden in een database opgeslagen.

Op deze wijze kan, naarmate de database groeit, de verspreiding en herkomst van het bouwhout door de eeuwen heen per houtsoort inzichtelijk gemaakt worden.

De hulp van de restauratie- en bouwsector is daarbij van groot belang. Het is van onschatbare waarde, als bij restauraties en verbouwingen restanten van het oude hout beschikbaar komen voor het onderzoek of dat de stichting zelf onderzoek kan doen ter plaatse.

Over het doel en de werkwijze van de stichting wordt op dit moment gewerkt aan een folder met nadere gegevens.10 januari 2018